جمهوری اسلامی ایران

شرايط تابعيت


قانون مدنی ایران مواد 976 تا 991 را به امر تابعیت تخصیص داده است. دریافت تابعیت ایرانی امری پیچیده است و امکان اخذ تابعیت فقط در موارد محدودی وجود دارد.


كليه اتباع خارجي طبق ماده 979 قانون مدني مي‌توانند در صورتي كه شرايط ذيل دارا باشند تابعیت ایرانی رادریافت کنند.
1.  به سن 18 سال تمام رسيده باشند.
2. پنجسال اعم از متوالي يا متناوب صورت قانوني در ايران ساكن بوده باشند.
3. در كشور متبوع خود فراري از خدمت نظام نباشند.
4. در هيچ مملكتي به جنحه ی مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشد
ضمناً كسانيكه به امور عام‌المنفعه ی ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند، همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني بوده و از او اولاد دارند، يا داراي مقامات عالي علمي هستند، در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت ايران صلاح بداند، بدون رعايت شرط اقامت با تصويب هيئت وزيران ممكن است به تبعيت ايران قبول شوند.

مراحل اخذ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران:


افرادي كه متقاضي تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران باشند مي‌توانند در صورت شرايط مندرج در ماده نهصدو هفتاد و نه   قانون مدني، درخواست تابعيت خود را به اداره ی تابعيت وزارت امور خارجه در مركز يا دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداريهاي سراسر كشور تسليم نمايند


امتيازات و محدوديت‌هاي اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايران را نموده‌اند:
اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كلية حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
1. ریاست جمهور و معاونین ایشان،
2. عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه،
3. وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري،
4. عضويت در مجلس شوراي اسلامي،
5. عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر،
6. استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا ماموريت سياسي،
7. قضاوت،
8. عالي‌ترين رده ی فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي،
9. تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي